I’m in Sapa, Vietnam

I’m in Sapa, vietnam

“toi dang o SAPA, khach san nay vua nho vua lanh

toi se ve som vi o day qua lanh.

toi yeu moi nguoi va rat nho^^”


(베트남어가 무슨 뜻인지 안 썼구나-_-)

“여긴 사파의 작은 호텔이야. 날씨가 너무 춥다. 사랑해..얼른 보고싶어~”

Comments on this post

No comments.

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다.

Trackbacks and Pingbacks on this post

No trackbacks.

TrackBack URL